I finally got my bfp. 8 no ths of trying. I'm so excited.

Zabrina