What does it feel like?

What does it feel like to you when he cums inside you?