whhhyyyyyyyyy😭😭😭😭😭

why the hell am i not in labor yet 😭😭😭😭