Can you do a green screen for me

Shugniqua
What do you think do a green screen for me