Ricola???

Sara • FTM • DD Nov. 24 but born Nov.19 • Happily Taken❤️

are these good to take while pregnant??