Hey to tweak photos

Ro

How do you twice the photos,

thanks!!

Ro