Zakai for boy name

Mayra • 🌻☀️🍕
What's your opinion on The name Zakai?