What do yall think this is πŸ’œπŸ‘ΆπŸ»

Ad

So i had a +OPK on 1/21 so today would be 4 dpo and i checked my cm and got this what do yall think this is? It wasnt stretchy