Amelia can push up onto elbows while lying tummy-down.

Ashton