Nexplanon sickness

Ashton
Is Nexplanon supposed to make you feel sick all the time?