Wax anyone?

Tenika

Has anyone done a Brazilian wax while being preggo? 16w1d