Amelia Katharine

Erika • Wife 💎 Mom to Jacob Matthew and Amelia Katharine 💕

Born 11/11

5 pounds 13oz

💕💕💕