Flexeril

Deyannie
Is it safe to take Flexeril 10mg the er justo prescribe them to me