6 Months as Of yesterday 10/15/18 🥰

Vay • Mommy of Three ♥️ Laniya, Kayden && Kaylani