6 days post ovulating- anybody else?

Stephanie
I am 6 days post Ovulating and very very tired!!!